home 입학도우미 공지사항

공지사항

2021-01-06가톨릭상지대학교

예치금 환불 신청 마감 안내


 2021학년도 수시모집 예치금 환불 신청기간이 종료되었음을 안내드립니다.

※ 환불신청은 1월 6일 18:00 이후 부터는 대학 진학에 따른 환불신청은 1월 30일까지 환불 정지가 되어, 환불이 불가합니다.

              

                                2021.     1.     6


                             가톨릭상지대학교총장